CVR nr. 31 80 33 65

Vedtægter for Ræhr Beboerforening

§ 1

Foreningens formål:

Foreningen er upolitisk og formålet er at fremme hvad der tjener borgernes trivsel, og at gavne borgerne ved de midler der står til rådighed.

  § 2

Enhver borger i Ræhr by og nærmeste opland kan optages som medlem. Medlemsbidraget bestemmes af generalforsamlingen.

  § 3

Foreningen afholder ordinær generalforsamling i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 20 medlemmer.

  § 4

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der afgår efter tur, med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Det tilsigtes at formand og kasserer ikke afgår samtidigt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den er i fællesskab ansvarlig for foreningens midler og økonomiske forpligtelser.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder forhandlingerne ved møder, generalforsamlinger m.v.

  §5

Enhver generalforsamling indkaldes af formanden senest 14 dage før afholdelsen ved at annoncere dagsordenen i Hanstholm Posten.

  § 6

På generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer som er på valg i ulige år. Regnskabet fremsendes til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret, og godkendes af generalforsamlingen. Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen. Ved generalforsamlinger oplæses referatet af dirigenten.

  § 7

Foreningsstridsspørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertalsafstemning.

  § 8

Ændring af vedtægterne foretages af generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Forslag om vedtægtsændringer bekendtgøres før generalforsamlingen.

  § 9

I tilfælde af foreningens nedlæggelse tilfalder klubhuset (opført 1998) på stadion Thisted Kommune. Vedtaget på generalforsamlingen 11. juni 1998.

  § 10

Ved foreningsophør kan en afsluttende generalforsamling foretage videre disposition. Vedtaget på generalforsamling 11. februar 1999, og erstatter vedtægterne af 15. marts 1976.